خرید بازی استرتژیک رسوایی رییس پزشکی قانونی رژیم اسراییل

رسوایی بزرگ رییس سابق سازمان پزشکی قانونی رژیم صهیونیستی، محافل پزشکی و اجتماعی صهیونیستی را در بهت و انفعال فرو برده است.به گزارش العالم، آشکار شدن ابعاد اقدام ضد انسانی و تکان دهنده یهودا هیس رییس سابق پزشکی قانونی اسرائیل که از مشهورترین مقامات وزارت بهداشت این رژیم به شمار می آید، آن هم در واپسین روزهای خدمت وی، رسوایی بزرگی برای جامعه پزشکی رژیم اشغالگر به بار آورده و واکنش های شدیدی را در میان صهیونیست های ساکن در اراضی اشغالی ایجاد کرده است.بنا بر این گزارش، هیس که به سبب این رسوایی از کار برکنار شده است، در مدت زمان تصدی ریاست سازمان پزشکی قانونی رژیم صهیونیستی، در بیش از هشت هزار مورد، نسبت به قطع عضو و ربودن اندام های اجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی، بدون اطلاع خانواده های آنان اقدام کرده است.ابعاد این رسوایی زمانی آشکار می شود که گزارش های متعدد مربوط به دست داشتن مقامات رژیم صهیونیستی در قاچاق اعضا و اندام های انسان مورد توجه قرار گیرد؛ امری که خانواده های قربانیان را به شدت بهت زده و خشمگین کرده است.اعضای «ربوده شده» از اموات، اغلب شامل قلب و مغز و دیگر اعضای داخلی مانند کبد و کلیه بوده است و هیچ یک از این موارد به خانواده های قربانیانی که اجساد آنان مورد سوء استفاده قرار گرفته، اطلاع داده نشده و در ظاهرِ جسد قابل تشخیص نبوده است.یعقوب لیتسمن معاون وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی با اذعان به این موضوع می گوید: از زمان تصدی منصبم، گزارش هایی در مورد اقدامات غیرقانونی پروفسور هیس به من رسیده بود که در نهایت منجر به برکناری وی شد.