خرید بازی استرتژیک جزئيات مربوط به معافيت پزشكي

كليه مشمولان قبل از اعزام بخدمت وضعيت پزشكي آنان مورد رسيدگي قرار گرفته و چنانچه بيمار تشخيص داده شوند وضعيت آنان در شوراي پزشكي بررسي مي گردد.  به گزارش جام جم آنلاين به نقل از اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي ناجا، سرهنگ محمدرضا اكبر حلوايي در خصوص جزئيات مربوط به معافيت پزشكي گفت: از جمله ظرايف لحاظ شده در قانون خدمت وظيفه عمومي ، توجه به وضعيت سلامت جسمي و روحي افرادي است كه بايد بخدمت اعزام شوند كه براين اساس وضعيت پزشكي تمامي مشمولان مورد رسيدگي قرار مي گيرد تا چنانچه در وضعيت سلامتي كامل قرار ندارند متناسب با بيماري ، بخدمت گرفته شده يا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شوند.  وي در دسته بندي مشمولان از نظر سلامت اظهارداشت: برخي اشخاص داراي بيماري شديد يا نقص عضو مي باشند كه در صورت اعزام بخدمت مشكلاتي براي آنان يا يگانهاي خدمتي بوجود مي آيد بنابراين از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند، عده اي ديگر داراي بيماري مي باشند ليكن با لحاظ دوره هاي درماني كه حداكثر دو سال مي باشدو بدست آوردن بهبودي ، مي توانند بخدمت اعزام شوند كه به اين اشخاص معافيت موقت براي ادامه درمان داده مي شود.  معاون مشمولان وامور معافيت هاي سازمان وظيفه عمومي دسته سوم را مشمولاني دانست كه داراي بيماري خفيف هستند و مانعي براي اعزام بخدمت ندارند ليكن هنگام حضور در مراكز نظامي بايد در مشاغل غير عملياتي بكارگيري شوند كه در نتيجه در شمول معافيت از خدمات رزمي قرار مي گيرند و دسته آخر نيز مشمولاني هستند كه داراي سلامت كامل  جسمي و روحي مي باشند كه بخدمت اعزام خواهند شد.  وي مرجع تشخيص بيماري مشمولان وانطباق آن با آئين نامه مربوط و قرار دادن مشمول در هر يك از گروه هاي مذكور را شوراي پزشكي وظيفه عمومي عنوان كرد.  سرهنگ اكبر حلوايي افزود: مشمولاني كه متقاضي اعزام يا ساير معافيت ها باشند حتما در مراحل رسيدگي پزشكي قرار مي گيرند قابل ذكر است كه وضعيت بيماري دانش آموزان و دانشجويان تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند در شوراي پزشكي وظيفه عمومي مطرح نخواهد شد.