خرید بازی استرتژیک جزئیات کسری بودجه خانوار شهری و روستایی

مرکز آمار ایران جزئیات متوسط درآمد-هزینه خانوار شهری و روستایی در سال 90
را اعلام کرد که براساس آن، متوسط درآمد و هزینه یک خانوار شهری به ترتیب
یک میلیون و 86 هزار تومان و یک میلیون و 106 هزار تومان و متوسط درآمد و
هزینه یک خانوار روستایی به ترتیب 664 هزار تومان و 700 هزار تومان است.به
گزارش مهر، در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از درآمد – هزینه خانوار
شهری و روستایی آمده است: در سال 1390 متوسط کل هزینه خالص سالانه یک
خانوار روستایی 83973  هزار ریال ( ماهانه حدود 700 هزار تومان ) بوده که
نسبت به سال گذشته 22.63 درصد افزایش داشته است.همچنین متوسط هزینه
خوراکی و دخانی و غیرخوراکی خانوار در این سال به ترتیب 32940  هزار ریال و
51033 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 26.03 و 20.53 درصد
افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل نیز
به ترتیب 39.2 و 60.8 درصد بوده است.جدول متوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار روستایی (ریال) 

1389

1390

رشد 90 نسبت به 89 (درصد)

هزینه کل

68477229

83973092

22.63

هزینه خوراکی و دخانی

26137373

32940038

26.03

هزینه های غیرخوراکی

42339856

51033054

20.53

 در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 26.7 درصد
مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های
غیرخوراکی، بیشترین سهم با 30 درصد مربوط به مسکن بوده است.در بین
هزینه های خوراکی و دخانی، آرد، رشته، غلات و فرآورده های آن 53.24 درصد،
روغن ها و چربی ها 27.62 درصد ، شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان 25.78
درصد، قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکائو 23.46 درصد، خشکبار و حبوب
21.68 درصد، نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها 17.86 درصد، گوشت 16.10
درصد ، ادویه ها، چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی 15.29 درصد، میوه ها و
سبزی ها 11.97 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بین
هزینه های غیرخوراکی، هزینه های مربوط به مسکن 37.95 درصد، حمل و نقل و
ارتباطات 28.01 درصد، پوشاک و کفش 20.55 درصد، کالاها و خدمات متفرقه
خانوار 10.06 درصد، تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی 5.58 درصد، بهداشت و
درمان 5.36 درصد، لوازم، اثاث و خدمات خانوار 4.50 درصد نسبت به سال گذشته
افزایش یافته است.متوسط درآمد خانوار روستاییبر
اساس نتایج به دست آمده در سال 1390 متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک
خانوار روستایی 79727 هزار ریال ( ماهیانه بیش از 664 هزار تومان) بوده است
که نسبت به سال قبل 34.36 درصد افزایش داشته است.در این سال درآمد
از مشاغل مزد و حقوق بگیری، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و
درآمد متفرقه به ترتیب به میزان 10.56 ، 8.94 و 83.99 درصد رشد داشته است.
سهم هر یک از منابع درآمدی در کل درآمد به صورت زیر است: 26.83 درصد از
مشاغل مزد و حقوق بگیری، 27.74 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و
45.42 درصد از منابع متفرقهجدول متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی به تفکیک انواع منابع تامین درآمد (ریال) 

1389

1390

رشد 90 نسبت به 89 (درصد)

درآمد کل

59336875

79726948

34.36

درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری

19350201

21394461

10.56

درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی

20304800

22119154

8.94

درآمد متفرقه

19681873

36213333

83.99

 متوسط هزینه خانوار شهریدر
سال 1390 متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 132716 هزار ریال (
ماهانه حدود یک میلیون و 106 هزار تومان) بوده که نسبت به سال گذشته 16.75
درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی
خانوار در این سال به ترتیب 32752 هزار ریال و 99965 هزار ریال بوده که
نسبت به سال قبل به ترتیب 25.21 و 14.22 درصد افزایش یافته است. سهم هزینه
خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل نیز به ترتیب 24.68 و 75.32 درصد
بوده است.جدول متوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری (ریال)

 

1389 

 1390

 رشد 90 نسبت به 89 

 هزینه کل

 113677504

 132716096

 16.75

 هزینه های خوراکی و دخانی

 26157426

 32751543

 25.21

 هزینه های غیرخوراکی

 87520078

 99964553

 14.22

در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم 24 درصد مربوط به
هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 44 درصد مربوط به
هزینه مسکن بوده است.در بین هزینه های خوراکی و دخانی؛ هزینه های
مربوط به آرد، رشته، نان، غلات و فرآورده های آن 62.77 درصد، شیر و فرآورده
های آن و تخم پرندگان 29.43 درصد، خشکبار و حبوب 27.29 درصد، روغن ها و
چربی ها 23.15 درصد، قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکائو 22.10 درصد،
نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها 14.21 درصد، گوشت 13.96 درصد، میوه ها و
سبزی ها 11.31 درصد و ادویه ها، چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی 11.82
درصد نسبت به هزینه مشابه سال قبل افزایش داشته است.در بین هزینه
های غیرخوراکی، هزینه های مربوط به مسکن 19.89 درصد، حمل و نقل و ارتباطات
15.24 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 11.27 درصد، بهداشت و درمان 10.55 درصد ،
لوازم، اثاث و خدمات خانوار 5 درصد ، تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی
3.21 درصد و پوشاک و کفش 3.08 درصد نسبت به هزینه های مشابه سال قبل افزایش
یافته است.متوسط درآمد خانوار شهریبر
اساس نتایج به دست آمده در سال 1390 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری
130301 هزار ریال ( ماهانه حدود یک میلیون و 86 هزار تومان ) بوده که نسبت
به سال قبل 22.75 درصد افزایش داشته است. در این سال درآمد از مشاغل مزد و
حقوق بگیری، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه به
ترتیب به میزان 9.40 ، 7.24 و 37.19 درصد رشد داشته است. سهم هر یک از
منابع درآمدی در کل درآمد به صورت زیر است: 29.39 درصد از مشاغل مزد و حقوق
بگیری، 15.40 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی 55.20 درصد از
منابع متفرقه.جدول متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری به تفکیک انواع منابع تامین درآمد(ریال) 

1389

1390

رشد 90 نسبت به 89 (درصد)

درآمد کل

106155974

130301445

22.75

درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری

35008702

38297830

9.40

درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی

18715977

20071573

7.24

درآمد متفرقه

52431295

71932042

37.19