خرید بازی استرتژیک دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز اعلام شد

در این دستور العمل آمده است: تمامی شرکتهای صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با در نظر گرفتن شرایط کنونی حاشیه سود خود را با حداقل مبلغ انجام دهند.به گزارش مهر، صرافی ها مکلفند عملیات خرید و فروش ، تبدیل و حواله ارزی را در سامانه سنا ( بانک مرکزی) ثبت کرده و فاکتور سامانه مذکور به مهر صرافی به محض انجام معامله ممهور شود. اخذ کارمزد جهت حوالجات ارزی با توجه به عرف بازار به صورت توافقی صورت پذیرد.