خرید بازی استرتژیک آغاز عرضه مرحله چهارم سکه های پیش فروش

تحویل مرحله چهارم سکه های پیش فروش بانک مرکزی، از پنجشنبه 27 مهر آغاز شده است.به گزارش ایلنا، سال گذشته در 5 مرحله، پیش فروش سکه صورت گرفته است که 2 مرحله تحویل 4 ماهه، یک مرحله 6 ماهه،‌ یک مرحله هشت ماهه و یک مرحله تحویل 9 ماهه بوده است.عرضه سکه مرحله چهارم برای کسانی که موعد تحویل سکه آنها رسیده، آغاز شده است.خریداران می توانند سکه ها را بازخرید کنند یا از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد استفاده کنند.