خرید بازی استرتژیک گذرنامه گران شد

 پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی از تغییر نرخ‌فرم و پوشه صدور گذرنامه و نیز شماره حساب عوارض شهرداری پلیس +10 باقرشهر خبرداد.  به گزارش ایسنا، برابر اعلام پلیس مهاجرت و گذرنامه، نرخ فرم و پوشه صدور گذرنامه از 32 هزار ریال به 33 هزار و 900 ریال افزایش یافت.  همچنین این پلیس اعلام‌کرد: شماره حساب عوارض شهرداری دفتر پلیس+10 باقرشهر مربوط به دریافت عوارض شهرداری این شهر به شماره 0106110611004 شهرداری باقرشهر نزد بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 تغییر یافت.