خرید بازی استرتژیک منافع جریان خاص در مقاومت در برابر خصوصی سازی

رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی کشور، واگذاری شركت های ورشكسته تحت عنوان رد دیون را ترفند دولت خواند و از رانت دولتی به عنوان اهرم مقاومت در برابر خصوصی سازی خبر داد.غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفتگو با ایلنا، مقاومت بدنه دولت در برابر خصوصی سازی را منافع و رانت جریان خاصی در دولت نسبت داد و گفت: ارائه واگذاری شرکت های ورشکسته دولتی که سودی ندارند ترفند دولت است.با اشاره به اینکه تمام شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در دست دولت است، اظهار داشت: جریان خاصی در دولت وجود دارد که واگذاری این گونه شرکت ها رانت آنها را از بین می برد لذا مقاومت در بدنه دولت وجود دارد.به گفته کرد زنگنه، ارائه شرکت های ورشکسته دولتی به بخش خصوصی شگرد دولت بوده و نوعی ترفند دولت برای خروج از بدهکاری خود بابت رد دیون به بخش های خصوصی و شرکت های تعاونی است.رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی کشور، دولت نمی تواند به تنهایی در اقتصاد کارایی لازم را داشته باشد، عنوان داشت: ضعف مدیریت، نبود قوانین و مقررات، از عوامل ناكامی یاد كرد.به گفته وی، واژه خصوصی سازی حاكی ازتغییر تعادل بین حكومت و بازار و به نفع بازار است، اما در حال حاضر شرایط رقابتی وجود ندارد و مكانیسم عرضه و تقاضا در اقتصاد كشور جایگاهی ند ارد.