خرید بازی استرتژیک متهمان يک پرونده جنايي در مشهد دستگير شدند

۲برادر که به اتهام ارتکاب قتل، تحت تعقيب قضايي قرار داشتند وقتي با تلاش نيروهاي انتظامي در معرض دستگيري قرار گرفتند خود را به کلانتري خواجه ربيع مشهد معرفي کردند.به گزارش خراسان اواخر شهريور ماه گذشته نزاعي در منطقه همت آباد مشهد رخ داد که طي آن جوان ۲۰ساله اي با واردآمدن ۸ضربه چاقو به قتل رسيد در پي وقوع اين حادثه و با دستورات ويژه قاضي اسماعيل شاکر (قاضي ويژه قتل عمد در زمان حادثه) تلاش نيروهاي انتظامي براي دستگيري عاملان نزاع آغاز شد و ماموران موفق شدند ۳نفر از متهمان را دستگير کنند اما ۲برادر که يکي از آنان متهم اصلي پرونده جنايت بود به مکان نامعلومي گريخته بودند تا اين که وقتي ماموران انتظامي با راهنمايي و نظارت مستقيم قاضي شاکر موفق شدند مخفي گاه متهمان را در يکي از شهرهاي اطراف مشهد شناسايي کنند آنان خود را به کلانتري خواجه ربيع مشهد معرفي کردند. در اين ميان يکي از متهمان به ارتکاب جنايت اعتراف کرد و گفت: برادر ديگرش فقط در نزاع شرکت داشته اما مرتکب قتل نشده است.اين گزارش حاکي است، متهم به قتل با طرح يک نقشه دروغين مبني بر اين که خودروي پرايد وي به سرقت رفته است يکي از آشنايانش (مقتول) را به مشهد کشاند و طي يک قرار صوري در منطقه همت آباد او را به قتل رساند.