خرید بازی استرتژیک تصاویر: ناآرامی‌های خیابان‌های بیروت

چند روزی است که خیابان‌های بیروت، دستخوش ناآرامی‌هایی است؛ نا‌آرامی‌های که پس از ترور وسام حسن، پای پای گلوله و باروت و نیروهای ارتش را به خیابان‌های بیروت باز کرده است.