خرید بازی استرتژیک تعریفی برای ادبیات مدرن در ایران وجود ندارد

مجتبی رحماندوست در گفت وگو با خانه ملت، درپاسخ به سوال دلایل ضعف ایرانیان درادبیات مدرن گفت:چه کسی گفته است که ما درادبیات مدرن ضعیف هستیم ؟! وچه کسی گفته است که باید دراین نوع ادبیات قوی باشیم ؟!نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر درمجلس شورای اسلامی درادامه افزود:هم اکنون درایران تعریفی برای ادبیات مدرن وجود ندارد وچنانچه دراین مورد پرسشنامه ای تهیه کرده ودربین ۱۰۰ نفرازهنرمندان فعال درانواع رشته های ادبی توزیع کنیم، شاید ۹۰جواب مختلف دریافت کنیم.وی درمورد زادگاه ادبیات مدرن تصریح کرد: جوانان اروپایی حدود ۵۰سال قبل ضد ادبیات کلاسیک اروپایی وهنجارهای اجتماعیشان عصیا ن کردند وحاصل این رفتارها به صورت ادبیات مدرن وپست مدرن کنونی درآمد.رحماندوست یادآورشد: آثارنویسندگانی که ازادبیات مدرن اروپایی پیروی می کنند با ساختار، نص ادبی وروحیه مخاطبان ایرانی مطابقت نداشته و کتاب های حاصل ازاین نوع ادبیات به چاپ دوم نمی رسند، ولی کتاب های ادبیات کهن ایرانی بارها و بارها به چاپ رسیده و مورد استقبال قرارمی گیرند، به همین دلیل نه تنها نباید ازاین نوع ادبیات تقلید کرد، بلکه باید آن را به طورکلی کناربگذاریم.یکی از منتقدان ادبی درگفت وگویی عنوان کرد که ادبیات مدرن درایران ضعیف است.