خرید بازی استرتژیک برادر قديمي ترين زنداني زن در دادگاه او شهادت داد

 با گذشت ۱۹سال از گشوده شدن پرونده قديمي ترين زنداني زن، رسيدگي به اتهام او همچنان ادامه دارد. در آخرين جلسه محاکمه که ديروز در دادگستري شهري ري برگزار شد برادر متهم به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد و به نفع او شهادت داد.به گزارش خراسان، در اين جلسه که در شعبه ۱۰۵ به رياست قاضي خردمند برگزار شد ابتدا برادر مقتول به نمايندگي از اولياء دم خواستار قصاص قاتل برادرش شد.در ادامه قاضي اتهام قتل عمدي را به فاطمه تفهيم کرد و از او خواست از خود دفاع کند. فاطمه در چند جمله گفت من در قتل مجيد نقشي ندارم و اتهامم را نمي پذيرم. بعد از اظهارات متهم نوبت به شهادت شهود رسيد. در اين پرونده نام ۸نفر به عنوان شاهد ثبت شده است که ۴نفر از آن ها طي سال هاي گذشته فوت شده اند. در جلسه قبل ليلا، يکي از عروس هاي سابق فاطمه در دادگاه حاضر شد. او گفت سال ها از اين ماجرا گذشته است و من همان حرف هايي را که آن زمان زدم باز هم تکرار مي کنم. دومين شاهد، عفت، عروس ديگر فاطمه بود که به رغم ارسال احضاريه، تاکنون در دادگاه حاضر نشده است. سومين شاهد پسر اوست که اعتياد شديدي به مواد مخدر دارد و مجهول المکان است. چهارمين شاهد احمد برادر فاطمه است. او که علاوه بر اين نسبت شوهر خواهر مقتول نيز است ديروز در دادگاه به عنوان شاهد حاضر شد و گفت: مجيد و خانواده خواهرم رابطه خوبي با يکديگر داشتند.وي درباره روز حادثه و اين که آيا فاطمه مجيد را به قتل رسانده يا خير گفت: من نمي توانم در اين باره قضاوت کنم. من در محل حادثه نبودم اما فقط مي توانم اين را بگويم که فاطمه مجيد را خيلي دوست داشت.با ثبت اظهارات اين شاهد عبدالصمد خرمشاهي، وکيل مدافع فاطمه نيز به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: هيچ دليل و مدرک محکمي عليه فاطمه وجود ندارد و به همين علت تقاضاي برائت او را دارم.به دنبال اين اظهارات رئيس دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد تا در جلسه بعدي با حضور سومين شاهد رسيدگي به اين پرونده قديمي ادامه يابد.در همين حال قاضي خردمند در اين باره به خراسان گفت: عروس سابق فاطمه تاکنون دو مرتبه به دادگاه احضار شده اما در جلسه محاکمه حاضر نشده است. اگر او در جلسه ديگر نيز حاضر نشود حکم جلبش صادر مي شود. وي درباره سرنوشت اين پرونده گفت: بعد از استماع شهادت سومين شاهد، حکم پرونده صادر مي شود و اميدواريم اين پرونده به زودي به سرانجام برسد.فاطمه متهم است در تيرماه سال ۷۲ با خوراندن نوشيدني مسموم، يکي از اقوام شوهرش به نام مجيد را به قتل رسانده است.