خرید بازی استرتژیک گزارش 1200 صفحه‌ای اقتصادی آماده شد

داوود منظور از برگزاری همایش روز آمار و برنامه ریزی، فردا اول آبان ماه در تهران خبر داد و گفت: این برنامه در سالهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران برگزار می شد و در این قالب از فعالان حوزه آمار تقدیر به عمل می آمد.به گزارش مهر، معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اظهار داشت: امسال با تمرکز بر دو حوزه برنامه ریزی و آمار نشست فردا را برگزار می کنیم و در این برنامه یک روزه حدود 700 نفر از کارشناسان و مدیران حوزه های آمار و برنامه ریزی در دستگاههای اجرایی ملی و در استانها حضور دارند.منظور گفت: از فعالان حوزه برنامه ریزی در دو سال گذشته در چند سطح در بین دستگاههای اجرایی ملی که در تنظیم برنامه ریزی های عملیاتی پنجساله دستگاهها در چارچوب برنامه پنجم توسعه حضور فعال داشتند، تقدیر به عمل می آید.وی همچنین از تقدیر از دستگاههایی که در تدوین سندهای مکمل قانون برنامه پنجم توسعه حضور داشته اند، سخن گفت و افزود: با رتبه بندی دستگاه‌ها، پنج دستگاه شناسایی شدند. سطح دیگر تقدیر از دستگاههای استانی است که به لحاظ نظام برنامه ریزی در استانها فعال تر بوده اند و شورای برنامه ریزی را در استانها تشکیل داده و همچنین نظام برنامه ریزی را در استانها و شهرستانها مستقر کردند.معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از انتخاب پنج استان در این حوزه و معرفی در برنامه فردا دوشنبه خبر داد و بیان داشت: از استاندار و معاون برنامه ریزی این پنج استان تقدیر به عمل می آید.منظور تصریح کرد: در همایش فردا از پنج نفر از پیشکسوتان حوزه برنامه ریزی تقدیر خواهد شد، در همین حال تقدیری نیز از برخی افراد فعال در معاونت برنامه ریزی که در تدوین برنامه پنجم توسعه و تنظیم آن فعالیت داشته اند، صورت می گیرد.وی از رونمایی از 4 کتاب جدید در حوزه برنامه ریزی و برنامه چهارم و پنجم توسعه سخن گفت و اظهارداشت: کتاب قانون برنامه پنجم و دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی آن تهیه و به چاپ رسیده است. معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری همچنین از تدوین گزارش اقتصادی سال 89 شامل گزارش عملکرد 6 ساله قانون برنامه چهارم خبر داد و اظهار داشت: این مجموعه در 1200 صفحه به چاپ رسید و فردا رونمایی می شود.منظور از تدوین کتاب دیگری در حوزه روش شناسی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خبر داد و با بیان اینکه دولت مکلف است طبق قانون تا پایان سال آینده سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را آماده و به مجلس ارائه کند، گفت: از یک سال گذشته فرآیند تدوین این سند آغاز شده است، ضمن اینکه کارگروههایی نیز به این منظور فعالیت دارند.وی با تاکید بر اینکه قرار است این سند به عنوان یک سند بالادستی قانون برنامه ششم توسعه قرار گیرد، تاکید کرد: این موضوع از اقدامات مهم تا پایان سال آینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.منظور در ادامه از تدوین دومین گزارش اهداف توسعه هزاره کشور و رونمایی آن در برنامه فردا دوشنبه خبر داد و تصریح کرد: تا پایان سال 90شاخصها و گزارشهای مربوط به اهداف هزاره را برای کشور آماده کردیم و دستاوردهای ایران در این حوزه مشخص شده است.معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به رونمایی از مجموعه بسته های اجرایی دستگاهها طبق حکم ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه ادامه داد: برای اولین بار هر دستگاهی اقدامات پنجساله با برش ‌ای سالیانه را آماده کرده و این بسته های اجرایی به دولت ارسال شده است که مبنای بودجه ریزی سال 92 قرار خواهند گرفت.وی همچنین از ابلاغ بخشنامه بودجه تا پایان هفته جاری خبر داد و با بیان اینکه دستگاهها باید در این چارچوب بودجه خود را پیشنهاد کنند ، افزود: بستر ورود به بودجه عملیاتی برای همه دستگاهها فراهم شده است.منظور با اشاره به برگزاری دو نشست تخصصی با محوریت برنامه پنجم توسعه و میزگرد آمار با محوریت برنامه ملی آمار، گفت: رویکردها و عملکرد برنامه پنجم به ویژه در سال اول، چشم انداز و آینده پژوهی، آمایش سرزمینی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و برنامه ششم در کنار نظام آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار و جمعیت به همراه سرشماری در این دو نشست تخصصی بررسی خواهد شد.