خرید بازی استرتژیک خداحافظی با جوایز صادراتی

حمید صافدل با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت جوایز صادراتی گفت: اوایل امسال مانده بخشی از جوایز صادراتی سال قبل به ارزش 15 میلیارد تومان پرداخت شده و برای نیمه دوم امسال نیز تصمیم بر این است که بر اساس سازوکارهای در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 91 عمل شود.به گزارش مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، جوایز صادراتی جای خود را به مشوق‌های غیرمستقیم خواهد داد و البته تقویت تشکل‌های صادراتی مدنظر قرار خواهد گرفت.وی تصریح کرد: امسال بنا نداریم که پرداخت مستقیم و نقدی به صادرکنندگان داشته باشیم؛ البته معوقات صادرکنندگان از سال 89 را به طور قطع با اولین تخصیصی که از سوی دولت صورت گیرد، پرداخت خواهد شد؛ بنابراین معوقات را به طور قطع تسویه خواهیم کرد.