خرید بازی استرتژیک تحویل مرحله چهارم سکه های پیش فروشی

تحویل مرحله چهارم سکه های پیش فروش بانک مرکزی از پنجشنبه 27 مهر آغاز شده است.مدیراداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی به خبرنگار واحد مرکزی خبر  گفت : سال گذشته در 5 مرحله پیش فروش سکه انجام شد که  2 مرحله تحویل 4 ماهه ، یک مرحله 6 ماهه ،‌ یک مرحله هشت ماهه و یک مرحله تحویل 9 ماهه بوده است.پیمان قربانی گفت : عرضه سکه مرحله چهارم برای کسانی که موعد تحویل انها رسیده آغاز شده است.وی درباره ابزارهای جایگزین گفت: ‌خریداران می توانند سکه ها را بازخرید کنند یا از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد استفاده کنند.قربانی گفت : برای مرحله پنجم یا تحویل 9 ماهه نیز از ماه اینده ، سکه ها تحویل می شود.